Google

Kto realizował projekt?

Projekt „Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce” otrzymał grant z Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) w wysokości 950 tys. USD. Fundusz ten zarządzany jest w Polsce przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Był to Projekt Rządu Polskiego, który wdrażany był przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Rolę Jednostki Wykonawczej pełniło Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo wyznaczyło Dyrektora Krajowego Projektu, który odpowiadał za monitoring, ocenę i nadzór nad realizacją projektu. Dyrektor Krajowy powoływał i jednocześnie pełnił rolę przewodniczącego Komitetu Sterującego. Dyrektorem Krajowym Projektu była Pani Monika Lesz z Departamentu Polityki Ekologicznej.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa pełniła rolę Jednostki Wdrażającej. Do zadań Fundacji należała realizacja projektu w zakresie określonym przez Dokument Projektu oraz uczestniczenie w pracach Komitetu Sterującego. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zarządzała finansami GEF oraz zapewniała obsługę administracyjną Projektu. Dla potrzeb wdrożenia Projektu i na czas jego trwania Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zatrudniała personel dedykowany do realizacji Projektu. Kierownik Projektu został wybrany przez UNDP w konkursie ofert i był odpowiedzialny za całościową koordynację, realizację, monitoring i ocenę oraz rozpowszechnienie Projektu. Zespół Projektu współpracował z kancelarią prawniczą, firmami konsultingowymi i podwykonawcami. Prace konieczne do zrealizowania poszczególnych zadań Projektu zlecane były firmom wykonawczym, a sporządzanie opracowań i analiz konsultantom – specjalistom z danej dziedziny.

Koncepcja Projektu powstała w wyniku współpracy Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, władz samorządowych w Małopolsce i Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. Założenia projektowe zostały opracowane pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez Prof. Adama Gułę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

GEF

Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF – Global Environment Facility) powstał w 1991 roku jako mechanizm finansowy zarządzany przez trzy agendy ONZ: Bank Światowy, UNEP oraz UNDP. 

Celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez finansowanie programów i projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym w tak kluczowych dziedzinach jak:

 • ochrona bioróżnorodności,
 • ochrona wód międzynarodowych,
 • zapobieganie zmianom klimatycznym,
 • powstrzymywanie kurczenia się warstwy ozonowej,
 • oraz ochrona gruntów przed degradacją.

W celu przeciwdziałania zmianom klimatu operacyjna strategia GEF kładzie nacisk na długoterminowe przedsięwzięcia, mające na celu redukcję lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których nadmierne uwalnianie do atmosfery powoduje zmiany klimatu. Do głównych działań w tym zakresie należy m. in. usuwanie przeszkód we wdrażaniu efektywnych technologii wytwarzania i wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz obniżanie kosztów, korzystnych dla środowiska i klimatu na naszej planecie technologii, które ze względów ekonomicznych nie mogą pomyślnie konkurować z technologiami tradycyjnymi.

Zasoby Funduszu, pochodzące z najbogatszych krajów świata (ale też od niektórych późniejszych beneficjentów) przeznaczone są dla krajów, które samodzielnie nie są w stanie podołać tym globalnym wyzwaniom. Do krajów będących beneficjentami Funduszu należą także kraje przechodzące od początku lat dziewięćdziesiątych transformacje polityczno-gospodarcza, w tym także Polska.

W Polsce w ramach programów GEF udzielane są tzw. małe, średnie i duże dotacje. Projekty dofinansowywane przez GEF muszą mieścić się w przynajmniej jednej z wymienionej wyżej dziedzin, a także być zgodne ze Strategią Operacyjną i odpowiednimi Programami Operacyjnymi zatwierdzonymi przez GEF. Do 2003 roku GEF przeznaczył 8,5 mln USD na projekty realizowane w Polsce przez UNDP.

UNDP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – United Nations Development Programme) tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. UNDP działa w 166 krajach, współpracuje z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferuje doświadczenia swoje i swoich globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka.

Działalność UNDP finansowana jest ze środków własnych, jak również funduszy strony polskiej (rząd i organizacje pozarządowe). Także inne państwa, takie jak Dania, Holandia, Japonia i Wielka Brytania współfinansują szereg projektów UNDP.

Przedstawicielstwo UNDP w Polsce zostało otwarte 1 sierpnia 1990 roku w Warszawie. Na jego czele stoi Stały Przedstawiciel UNDP (UNDP Resident Representative). W chwili obecnej funkcję p.o. Stałego Przedstawiciela UNDP w Polsce pełni Anna Darska.

UNDP jest jedną z trzech agend ONZ (obok Banku Światowego i UNEP) zarządzających Funduszem Globalnego Środowiska (GEF), którego celem jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest niezależną i samorządną fundacją, zarejestrowaną w roku 1997, która wspiera zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym w Polsce poprzez:

 • budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i administracją rządową,
 • dostarczanie wzorców, doradztwo i dotacje dla praktycznych działań realizowanych na szczeblu lokalnym,
 • łączenie działań lokalnych w bardziej trwałe i efektywne przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Fundacja działa w ramach Konsorcjum „Environmental Partnership for Central Europe” (EPCE), realizującego programy ekologiczne w Europie Środkowej. Bratnie fundacje w Konsorcjum działają w Republice Czeskiej, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech.

Fundacja wspiera konkretne inicjatywy i projekty lokalne poprzez sieć „Grup Partnerskich dla Zrównoważonego Rozwoju”. Grupy Partnerskie to lokalne koalicje organizacji pozarządowych, firm, instytucji sektora publicznego oraz liderów lokalnych działających wspólnie na rzecz rozwiązywania miejscowych problemów ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznej sprawiedliwości. Aby pomóc uczestnikom poszczególnych Grup Partnerskich organizowane są programy operacyjne o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym. Fundacja realizuje obecnie następujące programy: Czysty Biznes, Greenways – Zielone Szlaki, Ekomuzeum, Szkoły dla Ekorozwoju, Produkt Lokalny. Prowadzone jest także Centrum Informacji Ekologicznej.

Więcej informacji o działaniach prowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska znajduje się na stronie www.epce.org.pl.

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący był odpowiedzialny za monitoring, ocenę i nadzór nad realizacją całości Projektu. Do zadań Komitetu Sterującego należało zatwierdzanie sprawozdań z wykonanych prac oraz rocznych harmonogramów prac. W skład Komitetu Sterującego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, UNDP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji EkoFundusz, Politechniki Krakowskiej i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej. Kierownik Projektu uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego w charakterze obserwatora.

Skład Komitetu Sterującego:

 • Monika Lesz – Przewodnicząca Komitetu
  Ministerstwo Środowiska, Dyrektor Krajowy Projektu
 • Przemysław Czajkowski
  Koordynator krajowy GEF
 • Jerzy Janota Bzowski
  Fundacja EkoFundusz
 • dr Stanisław Garlicki
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • prof. Stanisław Kandefer
  Profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Grzegorz Wiśniewski
  Dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl