Google

Nowe projekty

Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu pilotażowego wykorzystywane były w drugim etapie wdrażania Projektu, to znaczy przy uruchamianiu kolejnych inwestycji ciepłowniczych opartych o wykorzystanie biomasy.

Zrealizowano następujące projekty:

 1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jordanowie.
 2. Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Jordanowie.
 3. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach.
 4. System ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w Centrum Ekologii, Dziedzictwa i Energii Odnawialnej w Lanckoronie.
 5. Projekt demonstracyjny skierowany do odbiorców indywidualnych w Niepołomicach.
 6. Program promocji wykorzystania biomasy na terenie Bałtowskiego Parku Jurajskiego.

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Jordanowie

Projekty te obejmowały wymianę starych kotłów opalanych koksem na nowe kotły opalane biomasą oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zostały przygotowane projekty wykonawcze i domknięto montaż finansowy. Koszty inwestycji zostały pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, projektu GEF oraz środków własnych miasta. Drogą przetargu publicznego przeprowadzonego przez miasto Jordanów zostali wyłonieni wykonawcy. Przestarzałe kotły węglowe zostały usunięte, zmodernizowano pomieszczenia kotłowni i w każdej ze szkół zainstalowano po dwa automatyczne kotły firmy Moderator z palnikiem SMOK III o mocy 120 kW każdy. Kotły te przystosowane są do spalania biomasy w postaci brykietu, pelet i zrębek drzewnych.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 

W DPS w Łyszkowicach wyeksploatowany system produkcji i dystrybucji ciepła oparty był na kotłach koksowo-węglowych, które ulegały częstym awariom. Sieć ciepłownicza była w złym stanie, z zauważalnymi ubytkami izolacji. Układ produkcji ciepłej wody użytkowej był niewydajny, nie był też przystosowany do szczytowych, bardzo dużych poborów, występujących w tego typu obiektach. Dodatkowym problemem było znaczne niedogrzanie budynków.

Pierwszym krokiem było wykonanie analiz różnych wariantów modernizacji systemu centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po rozważeniu różnych rozwiązań, do realizacji przyjęto opcję opartą o wykorzystanie biomasy, która okazała się najbardziej korzystna pod względem ekonomicznym i technicznym.

Wykonana inwestycja obejmowała:

 • instalację kotła o mocy 233 kW na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 • instalację dwóch kotłów o mocy 160 kW każdy na potrzeby centralnego ogrzewania
 • instalację dwóch zbiorników akumulacyjnych o pojemności 2000 l każdy oraz wymiennika do wstępnego podgrzewania wody
 • wymianę układu pomp
 • zabudowę komina oraz prace elektryczne i budowlane w pomieszczeniu kotłowni
 • wykonanie fragmentu rurociągu do dystrybucji ciepłej wody użytkowej.

Zainstalowane kotły Bioplex (HL) firmy Thermostahl przystosowane są do spalania różnych rodzajów paliwa biomasowego, np. pelet, zrębek drzewnych, a także ziarna owsa. Łączny koszt inwestycji wyniósł 534 tys. złotych i został pokryty ze środków projektu GEF oraz Powiatu Proszowickiego.

W wyniku realizacji inwestycji znacznie poprawił się komfort cieplny w budynkach, zapewniono dostępność ciepłej wody użytkowej zgodnie z wysokim zapotrzebowaniem, a obsługa kotłowni wyposażonej w automatyczne kotły stała się znacznie łatwiejsza.

Projekt przyniósł więc wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne.

System ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w Centrum Ekologii, Dziedzictwa i Energii Odnawialnej w Lanckoronie

W Lanckoronie zaprojektowano system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oparty o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – biomasy i energii słonecznej. Przygotowany projekt zakłada instalację kotła o mocy 30 kW na zgazowanie drewna, trzech kolektorów słonecznych oraz wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Dokumentacja projektowa została przekazana Stowarzyszeniu „Na Bursztynowym Szlaku”, które jest odpowiedzialne za utworzenie Centrum.

Projekt demonstracyjny skierowany do odbiorców indywidualnych w Niepołomicach

W Niepołomicach zaplanowano program wymiany kotłów w domach beneficjentów pomocy społecznej, którzy otrzymywali od miasta pomoc na zimę w postaci drewna opałowego. Wymiana przestarzałych, nieefektywnych w spalaniu drewna kotłów węglowych na nowoczesne kotły zgazowujące drewno kawałkowe miała pozwolić na lepsze wykorzystanie środków samorządu przeznaczonych na pomoc socjalną.

Niestety, mimo wielu spotkań z mieszkańcami, przeprowadzeniu uproszczonych audytów energetycznych i wizji lokalnych okazało się, że potencjalni beneficjenci zrezygnowali z uczestnictwa w programie. Przyczyną były między innymi obawy co do dostępności paliwa i brak zgody mieszkańców na montaż zbiorników buforowych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kotłów na biomasę.

Żeby rozproszyć obawy mieszkańców co do instalacji kotłów na zgazowanie drewna i wykorzystania biomasy, w Niepołomicach-Podgrabiu zrealizowano inwestycję demonstracyjną, połączoną z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

W budynku, w którym mieści się Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Opieki Zdrowotnej i świetlica, przeprowadzono modernizację kotłowni. Wyeksploatowany kocioł węglowy został wymieniony na nowoczesny kocioł na zgazowanie drewna Bavaria HDG Turbotec o mocy 60 kW, a zmodernizowana kotłownia została wyposażona w tablice informacyjne i udostępniona zainteresowanym osobom.

Program promocji wykorzystania biomasy na terenie Bałtowskiego Parku Jurajskiego

Na terenie Bałtowskiego Parku Jurajskiego, który odwiedza rocznie około 300 tys. osób, zainstalowano kocioł na zgazowanie drewna Atmos DC50S o mocy 49 kW. Kotłownia otwarta jest dla zwiedzających, a w jej pobliżu umieszczono tablicę promującą wykorzystanie biomasy do celów energetycznych.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl