Google

Kalendarium projektu

---  2002 rok  ---

 • 21 czerwca – przedstawiciele UNDP, Ministerstwa Środowiska oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska podpisali umowę trójstronną – rozpoczęła się faza realizacyjna projektu
 • 29 października – odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omówiono plan realizacji projektu
 • październik – rozpoczęły się negocjacje ze spółką Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A., która brała udział w opracowywaniu koncepcji projektu i była w posiadaniu dokumentacji technicznej, która powstała podczas fazy przygotowawczej projektu
 • 13 listopada – została podpisana umowa z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na wykonanie audytów energetycznych w 42 budynkach zlokalizowanych w Jordanowie, Bystrej oraz Sidzinie i planowanych do podłączenia do nowych sieci ciepłowniczych
 • 12 grudnia – miało miejsce drugie posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto Plan Wdrożenia Projektu
 • grudzień – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska współuczestniczyła w założeniu Stowarzyszenia "Polska Biomasa"

---  2003 rok  ---

 • 14 lutego – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska podpisała List intencyjny ze spółką
  Bio-Energia ESP (spółką-córką Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A.), w którym określono ogólne warunki uczestnictwa tej spółki  w realizacji inwestycji na terenie miasta Jordanów i gminy Bystra-Sidzina
 • luty – ukończono aydyty energetyczne w pierwszych 12 budynkach objętych planem termomodernizacji
 • 21-23 marca – przedstawiciele samorządów miasta Jordanów oraz gminy Bystra-Sidzina wzięli udział w wyjeździe studialnym do Republiki Czeskiej
 • kwiecień – zakończono drugi etap wykonywania audytów energetycznych, który obejmował kolejne 18 budynków
 • kwiecień – zakończono wykonywanie dodatkowych pomiarów, takich jak badanie krotności wymiany powietrza metodą chromatografii gazowej i przy użyciu sondy CO2 oraz badanie termowizyjne wybranych budynków
 • kwiecień – została wykonana analiza dostępności uzupełniającej biomasy pochodzącej z lasów państwowych i prywatnych znajdujących się w rejonie oddziaływania projektu
 • 22-23 maja – odbyło się spotkanie Komisji Trójstronnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele UNDP, Ministerstwa Środowiska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
 • 23 maja – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska podpisała umowę o współpracy z Bio-Energią ESP, w której szczegółowo określono zakres uczestnictwa tej spółki w realizacji inwestycji, w tym m.in. warunki przystąpienia do spółki publiczno-prywatnej
 • maj – ukończono audyty energetyczne ostatnich 12 budynków objętych planem termomodernizacji
 • czerwiec – został opublikowany biuletyn informacyjny "Czyste ciepło", adresowany przede wszystkim do przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mieszkańców powiatu suskiego
 • sierpień – przeprowadzono szczegółową analizę ilości i jakości odpadów drzewnych dostępnych na terenie realizacji projektu
 • 13 września – została powołana międzygminna spółka „Biomasa BSJ”, której udziałowcami zostały miasto Jordanów oraz gmina Bystra-Sidzina
 • 19-20 września – w Suchej Beskidzkiej odbyły się warsztaty dla nauczycieli, stanowiące pierwszy etap projektu edukacyjnego "Człowiek - Energia - Środowisko" realizowanego na terenie powiatu suskiego
 • 2 października – odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego spółka Bio-Energia ESP przedstawiała Koncepcję Programowo-Przestrzenną planowanej inwestycji
 • 2-4 października – w Bełchatowie odbyła się druga część warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego "Człowiek - Energia - Środowisko"
 • 31 października – spółka Biomasa BSJ złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Fundacji EkoFundusz
 • 2 grudnia – złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 19 grudnia – Fundacja EkoFundusz oddaliła wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania ze względu na zbyt wysokie nakłady inwestycyjne oraz wysoki koszt wykazanych prac przygotowawczych i wykonania dokumentacji, co spowodowało także bardzo niską rentowność całego przedsięwzięcia, cechującą się ujemną wartością wewnętrznej stopy zwrotu IRR

---  2004 rok  ---

 • styczeń – spółka Biomasa BSJ podpisała listy intencyjne z przyszłymi odbiorcami ciepła
 • styczeń – luty – wspólnie ze spółką Bio-Energia ESP dokonano weryfikacji koncepcji projektu i w celu poprawienia rentowności inwestycji włączono do niej nowy element – wytwórnię granulatu drzewnego (pellet)
 • 26 lutego – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska współuczestniczyła w powołaniu Polskiej Izby Biomasy
 • 9 marca – uzyskano decyzję WZiZT dla centralnej kotłowni grzewczej i sieci cieplnej w Jordanowie
 • do 31 marca – szkoły uczestniczące w projekcie edukacyjnym nadesłały prace konkursowe – uproszczone audyty energetyczne wykonane przez uczniów i nauczycieli
 • kwiecień – opracowano dokumentację projektową dla planowanych prac termomodernizacyjnych – wykonano projekty architektoniczno-budowlane oraz budowlano-instalacyjne wraz z kosztorysami inwestorskimi na ocieplenie ścian i stropodachów oraz na modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania
 • 26-30 kwietnia – odbyły się dwie niezależne ewaluacje projektu: Mid-Term Evaluation i Specially Managed Project Review, które zostały przeprowadzone przez międzynarodowych konsultantów
 • 20 maja – odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego zdecydowano o rozpoczęciu prac nad weryfikacją zakresu projektu i poszukiwaniu alternatywnego partnera prywatnego w przypadku braku do dnia 2 czerwca 2004 roku ostatecznej decyzji spółki Bio-Energia ESP o przystąpieniu do realizacji inwestycji
 • 2 czerwca – Rada Techniczno-Ekonomiczna zarekomendowała Zarządowi ESP realizację wyłącznie wytwórni granulatu drzewnego pod warunkiem wykonania dodatkowych opracowań i uzyskania dodatkowych dokumentów oraz zmiany struktury udziałów – oznaczało to odejście od wcześniej poczynionych z samorządami uzgodnień
 • czerwiec - zgodnie z zaleceniami Komitetu Sterującego przystąpiono do rozmów z samorządami miasta Jordanowa oraz gminy Bystra-Sidzina nad modyfikacją zakresu projektu
 • czerwiec – w wyniku dyskusji przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych samorządów, Ministerstwa Środowiska oraz UNDP powstał Alternatywny Plan Wdrożenia włączający do projektu pilotażowego nowy element – wytwórnię brykietów
 • 14 czerwca – w Suchej Beskidzkiej odbył się turniej szkół i ogłoszono wyniki konkursu w ramach projektu edukacyjnego "Człowiek - Energia - Środowisko"
 • 15 czerwca – spółka Biomasa BSJ złożyła do Fundacji EkoFundusz nowy wniosek o dofinansowanie inwestycji w zmodyfikowanym zakresie, tj. obejmującej centralną kotłownię oraz sieć ciepłowniczą w Jordanowie oraz centralny magazyn odpadów drzewnych w Sidzinie
 • 12 lipca – rozpoczęto proces wyboru firmy na opracowanie projektu magazynu centralnego odpadów drzewnych wraz z linią technologiczną do produkcji brykietu
 • lipiec – sierpień – przeprowadzono analizę możliwości zastosowania różnych technik spalania oraz rodzajów paliwa w kotłach, które są aktualnie zainstalowane na terenie realizacji projektu pilotażowego
 • lipiec – wrzesień – przeprowadzono analizę technologii produkcji brykietu dostępnych w Polsce
 • lipiec – sierpień – w trzech szkołach ponadpodstawowych: w Budzowie, Suchej Beskidzkiej i Zembrzycach, wykonano audyty energetyczne, które stanowiły nagrody w konkursie edukacyjnym
 • sierpień – przygotowano mapy wymagane do projektowania magazynu centralnego
 • 27 sierpnia – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska podpisała z Akademią Górniczo-Hutniczą umowę o współfinansowaniu utworzenia Centrum Dydaktyczno-Badawczego i Demonstracyjnego Energetycznego Wykorzystania Biomasy na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • 30 sierpnia – podpisano umowę z firmą MABUD i tym samym rozpoczęto projektowanie magazynu centralnego odpadów drzewnych wraz z linią technologiczną do produkcji brykietu drzewnego
 • 9 września – na zlecenie Fundacji EkoFundusz niezależny konsultant przeprowadził ocenę projektu – został on uznany za dobrze przygotowany, a jego realizacja za wysoce zasadną
  wrzesień – został opracowany model kalkulacyjny do wstępnej oceny kosztów i opłacalności ekonomiczno-finansowej projektów typu ESCO dla małych przedsięwzięć ciepłowniczych opartych o wykorzystanie biomasy
 • 12 października – ukończono projekt wstępny magazynu centralnego odpadów drzewnych i uzyskano warunki przyłączenia mediów
 • 18 października – szkołom w Budzowie, Suchej Beskidzkiej i Zembrzycach – zwycięzcom w konkursie edukacyjnym – przekazano audyty energetyczne, które stanowią podstawę do planowania w nich inwestycji termomodernizacyjnych
 • 29 listopada – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozwiązała umowę o współpracy ze spółką Bio-Energia ESP
 • 30 listopada – został ukończony projekt budowlany magazynu centralnego odpadów drzewnych w Sidzinie
 • 9 grudnia – spółka Biomasa BSJ złożyła wniosek o pozwolenie na budowę magazynu centralnego odpadów drzewnych wraz z linią technologiczną do produkcji brykietu
 • 15 grudnia – został uruchomiony serwis internetowy poświęcony energetycznemu wykorzystaniu biomasy - www.biomasa.org
 • 20 grudnia – Zarząd Fundacji EkoFundusz przyznał dotację w wysokości 1 629 tys. zł na budowę kotłowni centralnej i sieci ciepłowniczej w Jordanowie oraz magazynu odpadów drzewnych w Sidzinie

---  2005 rok  ---

 • 19 stycznia – odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto plan działania zmierzający do domknięcia montażu finansowego w oparciu o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 • 21 stycznia – został ukończony projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi dla magazynu centralnego odpadów drzewnych wraz linią do produkcji brykietu
 • 10 lutego – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej wydało pozwolenie na budowę magazynu centralnego wraz z linią technologiczną do produkcji brykietu w Sidzinie
 • luty – został opracowany plan finansowy inwestycji dla spółki Biomasa BSJ, oparty na środkach pochodzących z Fundacji EkoFundusz, NFOŚiGW, GEF oraz spółki Biomasa BSJ
 • 11 marca – spółka Biomasa BSJ złożyła do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji oraz pożyczki
 • 24 marca - Fundacja EkoFundusz wycofała promesę dotacji z powodu nie spełnienia przez miasto Jordanów warunków wykorzystania dotacji
 • 24 marca - wycofanie się Wójta gminy Bystra-Sidzina ze współpracy w reallizacji projektu w uprzednio uzgodnionym zakresie
 • kwiecień - została opublikowana ulotka zawierająca praktyczne uwagi odnośnie  przygotowania inwestycji ciepłowniczych opartych o energetyczne wykorzystanie biomasy
 • 29 kwietnia - odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego podjęto decyzję o przedłuzeniu czasu trwania Projektu do września 2006 roku
 • maj - przygotwanie koncepcji i rozpoczęcie prac projektowych w Centrum Ekologii, Dziedzictwa i Energii Odnawialnej w Lanckoronie
 • maj - czerwiec - wykonanie audytów energetycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • maj - czerwiec - przekazanie dokumentacji powstałej w ramach realizacji projektu pilotażowego dla miasta Jordanów i gminy Bystra-Sidzina
 • 29 czerwca - podpisanie Listu intencyjnego z Powiatem Proszowickim dot. współpracy w zakresie przeprowadzenia analizy możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • czerwiec - opracowanie propozycji techniczno-kosztowych modernizacji gospodarki cieplnej Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • 8 lipca - spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Krakowie dotyczące współpracy w zakresie adaptacji do polskich warunków programu komputerowego RETScreen
 • 8 i 28 lipca - spotkania informacyjne z beneficjentami programu wymiany kotłów w Niepołomicach
 • 13 lipca - podpisanie z miastem Jordanów Umowy o współfinansowanie modernizacji dwóch kotłowni mieszczących się w szkołach
 • 15 lipca - ogłoszenie przez miasto Jordanów przetargu na modernizację kotłowni w Gimanzjum oraz w Szkole Podstawowej
 • 28 lipca - podpisanie Listów intencyjnych z Gminą Lanckorona oraz Stowarzyszeniem Ekologiczno - Kulturalnym "Na Bursztynowym Szlaku" dotyczącego projektowania i instalacji systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku siedziby Stowarzyszenia
 • 17 sierpnia - podpisanie Umowy z Powiatem Proszowickim o współpracy w ramach modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • sierpień - przyznanie dotacji przez NFOŚiGW na rozbudowę serwisu internetowego o podstronę edukacyjną poświęconą tematyce zmian klimatycznych oraz odnawialnych źródeł energii
 • sierpień - wrzesień - przeprowadzenie modernizacji kotłowni w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Jordanowie
 • 20 września - podpisanie Listu intencyjnego z Miastem i Gminą Niepołomice dotyczącego współpracy przy realizacji programu wymiany starych kotłów na opalane biomasą w domach beneficjentów pomocy społecznej
 • wrzesień - rozpoczęcie prac projektowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
  25 października - oddanie do użytkowania dwóch kotłowni na biomasę (na pelety i brykiet) w Jordanowie
 • październik - rezygnacja potencjalnych beneficjentów programu wymiany kotłów w Niepołomicach, spowodowana obawami dotyczącymi sposobu działania kotłów na zgazowanie drewna i dostępności biomasy 
 • listopad - ukończenie projektów wykonawczych na modernizację c. o. i c. w. u. w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • listopad - zakończenie prac nad projektem modernizacji budynku i wykonania instalacji c. o. i c. w. u. w Centrum Ekologii, Dziedzictwa i Energii Odnawialnej w Lanckoronie oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
 • listopad - grudzień - realizacja pierwszego etapu prac w DPS w Łyszkowicach - wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej
 • grudzień - ustalenie warunków programu promocji wykorzystania biomasy na terenie Gminy Niepołomice, w tym instalacji przykładowego kotła na biomasę

---  2006 rok  ---

 • styczeń - uzyskanie pozwolenia na modernizację kotłowni w DPS w Łyszkowicach
 • styczeń - zakończenie projektu w Lanckoronie na etapie projektowania - ze względu na nie domknięcie montażu finansowego
 • luty - przygotowanie dokumentacji do przetargów
 • 27 marca - podpisanie umowy z Gminą i Miastem Niepołomice na realizację programu promocji wykorzystania biomasy, w tym wymianę kotła centralnego ogrzewania na opalany biomasą oraz modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Niepołomice-Podgrabie
 • 6 kwietnia - ogłoszenie przetargu na przebudowę kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • 6 kwietnia - ogłoszenie przetargu na dostawę urządzeń i materiałów do modernizowanej kotłowni na biomasę w budynku OSP w Podgrabiu k/Niepołomic
 • 28 kwietnia - rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • 28 kwietnia - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę urządzeń i materiałów do modernizowanej kotłowni na biomasę w budynku OSP w Podgrabiu k/Niepołomic
 • 11 maja - podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i przekazanie terenu budowy
 • 16 maja - pokaz działania kotła na biomasę na Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie
 • 26 czerwca - dostawa wyposażenia kotłowni (w tym kotła wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym) do kotłowni w budynku OSP w Podgrabiu k/Niepołomic
 • czerwiec-lipiec - modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • sierpień - zakończenie modernizacji kotłowni w DPS Łyszkowice w zakresie przygotowania c.w.u.
 • sierpień - rozpoczęcie modernizacji kotłowni w DPS Łyszkowice na potrzeby centralnego ogrzewania - modernizacja prowadzona i finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach oraz zarządców Domu Pomocy Społecznej
 • 8 września - konferencja "Realizacja inwestycji biomasowych - aspekty praktyczne" - podsumowująca realizację projektu
 • 25 października - uruchomienie kotła na zgazowanie drewna w budynku OSP w Podgrabiu k/Niepołomic
 • listopad - zakończenie modernizacji kotłowni w DPS Łyszkowice na potrzeby centralnego ogrzewania
 • 9 listopad - dostawa kotła na zgazowanie drewna do Bałtowskiego Parku Jurajskiego
 • 21-24 listopada - prezentacja projektu na targach POLEKO 2006
 • 31 grudnia - zakończenie projektu

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl