Google

Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro

Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” potocznie zwana Szczytem Ziemi odbyła się w dniach 3 – 14 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. W Konferencji uczestniczyli reprezentanci 172 krajów, w tym 108 głów państw i rządów. Konferencja została zorganizowana w dwudziestą rocznice pierwszej konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej problematyki środowiska naturalnego, która miała miejsce w Sztokholmie w 1972 roku.

Cel Szczytu Ziemi

Celem Szczytu było uświadomienie światowym decydentom, że ekonomiczny rozwój spowodował ogromne zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie naturalnych zasobów, a także pogłębił różnice gospodarcze pomiędzy państwami i jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania doprowadzi do całkowitej degradacji środowiska naturalnego, a także do rozszerzania się stref ubóstwa, głodu, chorób i analfabetyzmu.

Podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro liderzy państw doszli do wspólnego wniosku, że konieczna jest zmiana nastawienia do problemów środowiska i że przy podejmowaniu decyzji politycznych i ekonomicznych należy brać je pod uwagę.

Zaczęto propagować tzw. zrównoważony rozwój, czyli rozwój gospodarczy który zapewni możliwość zaspokajania potrzeb nie tylko obecnego, ale także przyszłych pokoleń.

Rezultaty

Najważniejszym rezultatem Konferencji było podpisanie przez przedstawicieli państw pięciu dokumentów:

  • Agendy 21
  • Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju
  • Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu
  • Konwencji o Bioróżnorodności
  • Deklaracji o Lasach

Agenda 21 stanowi zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zakres zaleceń obejmuje zarówno zagadnienia socjalne i ekonomiczne, takie jak walka z ubóstwem, zmiana tradycyjnych modeli produkcji i konsumpcji, jak i problemy środowiskowe – ochronę zasobów naturalnych, bioróżnorodności, zapobieganie wylesieniom, promowanie zrównoważonego rolnictwa.

Deklaracja w sprawie Środowiska i Rozwoju jest dokumentem wspierającym Agendę 21. Zawiera ona szczegółowo zdefiniowane prawa i obowiązki państw. Ramowa Konwencja w sprawie Zmian Klimatu ma za zadanie zapobiec zwiększaniu się koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikającym z tego zmianom klimatycznym. Konwencja o Bioróżnorodności ma na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Deklaracja o Lasach jest pierwszym międzynarodowym porozumieniem dotyczącym gospodarki leśnej, a jej założeniem jest promocja zrównoważonego zarządzania lasami oraz ochrona zasobów leśnych.  
 

Źrodła:

  • United Nations, 1997. UN Conference on Environment and Development (1992).

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl