Google

Zmiany klimatu w XX wieku

Gazy cieplarniane – charakterystyka

Występujący w atmosferze w stosunkowo dużych ilościach dwutlenek węgla (CO2) jest najważniejszym spośród związanych z aktywnością człowieka gazów cieplarnianych. Źródłem  większości jego emisji do atmosfery są procesy naturalne, takie jak oddychanie i rozkład organizmów żywych, jednak to emisje powodowane przez człowieka zaburzają panującą w przyrodzie równowagę. Choć ponad trzy czwarte emitowanego przez ludzi dwutlenek węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych, człowiek przyczynia się do wzrostu poziomu CO2 w atmosferze także na inne sposoby. Przykładem może być karczowanie pochłaniających nadmiar dwutlenku węgla lasów.

Image

Czy wiesz, że...
Od 1958 roku na szczycie góry Mauna Loa na Hawajach, na wysokości około 4000 m n. p. m. wykonywane są pomiary stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Wyniki pomiarów dokonywanych w miejscu oddalonym od lokalnych źródeł zanieczyszczeń wyraźnie wykazują wzrost stężenia CO2 w atmosferze.

Image

Drugim co do ważności gazem cieplarnianym jest utrzymujący się w atmosferze dłużej niż dwutlenek węgla metan (CH4). On również może się wydzielać w sposób naturalny – podczas rozkładu materii organicznej czy w wyniku procesów beztlenowych zachodzących na bagnach, jego emisja może być jednak także efektem działalności człowieka. Wykorzystywanie paliw kopalnych, hodowla bydła, uprawy rolne (zwłaszcza wymagające obfitego nawadniania uprawy ryżu), utylizacja odpadów - te formy aktywności człowieka są współcześnie źródłem ponad połowy emisji CH4.

Za nieco mniejszą część emisji – jedną trzecią – odpowiada człowiek w przypadku podtlenku azotu (N2O). Ten gaz cieplarniany wydziela się na gruntach rolnych i pastwiskach, emitowany jest także przez przemysł chemiczny.

Gaz cieplarniany

Udział w efekcie cieplarnianym w %
(z pominięciem udziału pary wodnej)

Działalność człowieka powodująca emisje

CO2

50

 • spalanie paliw kopalnych
 • wylesianie, a zwłaszcza wypalanie lasów pod uprawy rolne
 • produkcja cementu

CH4

18

 • spalanie paliw kopalnych
 • uprawy rolne (zwłaszcza ryżu)
 • hodowla bydła
 • wypalanie lasów, np. dżungli amazońskiej
 • składowanie odpadów
 • przemysł wydobywczy

freony

13

 • do niedawna były powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych, rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach
 • wyższe freony wykorzystywane są jako smary i oleje izolacyjne

N2O

10

 • stosowanie nawozów azotowych
 • procesy przemysłowe
 • spalanie paliw kopalnych
 • wypalanie lasów
 • uprawa roli
 • wypas bydła

O3

5

 • stosowane w cieczach chłodzących i piankach

Gazy cieplarniane - antropogeniczne źródła emisji i wpływ na ocieplenie klimatu.
Źródła:
http://edu.pgi.gov.pl/muzeum/efekt/dwutlenek_wegla.htm, http://maps.grida.no/go/graphic/main_greenhouse_gases

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl